viernes, 22 de mayo de 2020
Definición de telemática - Qué es, Significado y ConceptoPAUTES PER A FER LA PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA, RECLAMACIONS I MATRICULACIÓ.
El procés d’admissió és el primer tràmit que es fa dins de la matriculació escolar. El fan les famílies i se centra a aportar tota la informació i posar les opcions dels centres preferents per a poder realitzar la baremació i determinació del centre educatiu on s’escolaritzen els fills i filles.
Aquest procediment presenta enguany una novetat rellevant, pel fet que la gran majoria de les famílies realitzaran aquest tràmit de manera telemàtica. S’ha treballat en aquesta opció pels efectes generats per la pandèmia COVID-19 i el context d’estat d’alarma.
És per això que Educació, independentment del context exacte de l’evolució de la pandèmia en les dates en què es produiran els processos d’admissió, ha preparat una aplicació informàtica per a garantir la seguretat de la gestió telemàtica per part de la ciutadania i afavorir que la gran majoria de la població que ha d’efectuar aquest tràmit puga fer-lo en línia.
En aquest sentit, la Conselleria habilitarà, en les dates previstes d’admissió, un espai web concret amb la informació sobre la matriculació i la tramitació electrònica del procediment d’admissió. Aquesta aplicació s’activarà el primer dia en què es puguen iniciar els procediments, en el cas d’Infantil i Primària, el 8 de juny, i en la resta d’etapes, el 17 de juny.
Cada família haurà d’entrar en aquest espai web i trobarà de forma visible cada pas per a realitzar el procediment. El primer pas serà generar la clau d’admissió per a fer el tràmit. Cal demanar una clau d’admissió per a cada fill o filla.
Obtenció de la clau d’admissió
Per a obtindre aquesta clau hi haurà una finestra específica en l’espai web concret que s’anunciarà en breu Una vegada dins es demanarà el número de DNI del pare, mare o tutor legal sol·licitant, el número de suport IDESP (codi de 9 lletres i números que hi ha en el DNI), la data de naixement de la persona sol·licitant, l’acceptació de comprovació del Ministeri de l’Interior i una adreça de correu electrònic.
La ciutadania estrangera, que no té DNI, ha d’omplir les mateixes dades però amb el seu NIE. A banda de posar el NIE, caldrà omplir una casella amb el número de suport IXESP (codi inclòs en les targetes d’estrangers i permisos de residència), així com la data de naixement de la persona sol·licitant i l’acceptació de comprovació del Ministeri de l’Interior i una adreça de correu electrònic.
Feta aquesta primera gestió, la persona sol·licitant rebrà per correu electrònic l’identificador i la contrasenya per a cada sol·licitud que haja de fer segons el nombre de fills i filles que ha de matricular.
És important que es conserve la clau d’accés que preveu l’identificador i la contrasenya per tal de poder fer, posteriorment, reclamacions quan s’hagen fet públiques les llistes provisionals. En el web hi haurà una finestra específica també per a aquestes gestions, així com per a consultar llistes provisionals i llistes definitives.
Amb la clau d’accés es podrà accedir al formulari electrònic en què, pas a pas, caldrà omplir les dades de sol·licitud de centres educatius ordenats de forma preferent. Cal recordar que es poden triar fins a 10 opcions per fill/a.
Les persones que no tenen DNI/NIE o les que no tenen accés a mitjans electrònics podran realitzar el procediment d’admissió de manera presencial als centres educatius on sol·liciten plaça com a primera opció en les mateixes dates en què està determinat el procediment telemàtic.
Tots els centres sostinguts amb fons públics seran centres d’atenció als usuaris. En aquests punts, a través de la mateixa aplicació per a fer l’admissió telemàtica, se’ls tramitarà el procediment en les mateixes condicions que la resta de sol·licitants.

Model de sol·licitud .
El model de sol·licitud per a cada ensenyament, al qual s’accedeix des de la pàgina web de la Conselleria d’Educació́, Cultura i Esport, una vegada obtinguda la «clau d’admissió́», inclou els apartats següents:
a) Identificació́ de la persona sol·licitant.
 b) Identificació́ de l’alumne o alumna per al qual se sol·licita plaça.
c) Identificació́ dels membres de la unitat familiar.
d) En els casos en què es produïsca l’existència de no convivència dels progenitors per motius de separació́, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues i, si escau, la possible limitació́ de la pàtria potestat d’un d’ells, s’ha de marcar la casella o les caselles habilitades a aquest efecte.  Quan es marque la casella d’existència de no convivència, en el moment de formalització́ de la matrícula, s’haurà̀ d’aportar la signatura i consignar les dades del pare, mare o tutor o tutora diferent de la persona que va formular la sol·licitud de plaça. 
e) Autorització́ a l’Administració́ educativa per a l’obtenció́ de les dades corresponents a la renda familiar a través de l’Agència Estatal d’Administració́ Tributària (AEAT), així́ com autorització́ per a la consulta en el cas de ser persona destinatària de la renda valenciana d’inclusió́.
 A aquest efecte cal aportar, per a cadascun dels membres de la unitat familiar sobre els quals es realitze la consulta, sent obligatori per a majors de 16 anys, i segons corresponga: 
Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de DNI: 
– Número de DNI
– Número de suport (identificat com IDESP en els models antics)
 – Data de naixement
 – Marcar la casella que indica la no oposició́ a la comprovació́ davant el Ministeri de l’Interior.
  Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de NIE, targeta d’estranger o permís de residència: 
– NIE
 – Número de suport (identificat com IXESP en els models antics de NIE)
 – Data de naixement
 – Marcar la casella que indica la no oposició́ a la comprovació́ davant el Ministeri de l’Interior.  Si la persona sobre la qual es realitza la consulta disposa de certificat de registre de ciutadania de la Unió́ Europea:
 – NIE
– Número del certificat precedit per la lletra C
– Data de naixement – Marcar la casella que indica la no oposició́ a la comprovació́ davant el Ministeri de l’Interior.

f) Circumstàncies al·legades per la persona sol·licitant per al procés d’admissió́.
 g) Nivell educatiu sol·licitat, programa lingüístic, modalitat i torn de Batxillerat, si escau.
 h) Declaració́ responsable que les circumstàncies al·legades s’ajusten a la realitat.  La declaració́, substitueix l’aportació́ de la documentació́ acreditativa de les circumstàncies al·legades en el moment de formular la sol·licitud, sense perjudici de la posterior acreditació́ i comprovació́ en el moment en què la situació́ sanitària ho permeta.
 i) En el cas d’alumnat procedent de centres no sostinguts amb fons públics o de fora de la Comunitat Valenciana, s’ha de fer constar el compromís d’aportar la baixa del centre anterior en el moment de la matrícula.
 j) Centres sol·licitats, fins a un màxim de deu, ordenats segons criteri de preferència.
 k) Correu electrònic, en el qual rebrà̀ la informació́ necessària per a accedir a la consulta del resultat del procediment d’admissió́. 

*Després de la publicació́ de les llistes provisionals i definitives, la Inspecció́ d’Educació́ estan facultats per a recaptar de les persones sol·licitants la documentació́ que estimen necessària per a la justificació́ de les situacions o circumstàncies al·legades.  La falsedat en les dades declarades, o no suficientment acreditades, donarà̀ lloc a l’anul·lació́ de la sol·licitud, i l’alumne o alumna s’escolaritzarà̀ en algun dels centres en els quals resten llocs vacants, una vegada finalitzat el procés d’admissió́. 

Només es pot presentar electrònicament una sol·licitud per alumne o alumna i ensenyament que ha d’estar associada a la «clau d’admissió́» que també́ serà̀ única. Aquesta sol·licitud pot ser emplenada en més d’una ocasió́ durant el període en què estiga operativa l’aplicació́ per a formular sol·licituds d’admissió́. En aquest cas s’ha de tindre en compte l’última sol·licitud presentada electrònicament.

En el cas que no se seleccione el màxim de centres possibles i no s’obtinga plaça es pot realitzar assignació́ d’ofici en un centre de la localitat o zona d’escolarització́ que tinga vacants. Es pot triar fins a 10 opcions per fill /a.

No hay comentarios:

Publicar un comentario