domingo, 22 de septiembre de 2013

Curso Virtual para Padres en castellano y valenciano
Curs Virtual per a Pares en castellà i valencià.
Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat
Usuario:
Contraseña:
7ª EDICIÓN: Del 30 de septiembre al 5 de noviembre 2013 7ª EDICIÓ: Del 30 de setembre al 5 de novembre de 2013
Si desea participar en el próximo curso, por favor rellene este formulario. Muchas gracias.
Per favor, si desitja participar en el curs òmpliga este formulari. Moltes gràcies. formulario
8ª EDICIÓN: Del 11 de noviembre al 23 de diciembre 2013 / 8ª EDICIÓ: Del 11 de novembre al 23 de desembre de 2013

Inscripciones: a partir del día 21 de octubre de 2013 / Inscripcions: a partir del dia 21 d'octubre de 2013
La Consellería de Sanitat de la Generalitat, en su afán de dotar a las familias de instrumentos que faciliten su labor de prevención de conductas de riesgo, está desarrollando el CURSO VIRTUAL PARA PADRES Y MADRES: “EN FAMILIA”, en colaboración con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción FAD.
En el curso encontrarás instrumentos para fortalecer tu papel como padre o madre en la educación de tus hijos ante situaciones de riesgo, como las de los consumos de drogas.
En concreto, el Programa “En Familia” te ofrece posibilidades para, entre otras cosas:
 • Mejorar la comunicación dentro de la familia: cómo hacer una crítica, cómo escuchar, cómo enseñar a decir “no”,…
 • Aumentar la calidad de la vida afectiva de tu familia: cómo incrementar la autoestima de tus hijos, cómo expresar afecto y recibirlo,…
 • Cómo poner límites a tus hijos: la influencia en el desarrollo de tus hijos y en el clima familiar de saber poner normas y también de saber hacerlas cumplir.
 • Tu ocio y tu tiempo libre como espacios para educar a tus hijos.
 • Cómo entenderles y relacionarnos con ellos teniendo en cuenta su momento de desarrollo.
 • Cómo y cuándo hablarles de drogas, cómo afrontar situaciones de consumo iniciales si se producen.
Partimos del convencimiento de que prevenir en la familia es algo natural, es decir, algo posible de realizar día a día, de forma sencilla y constante, desde una edad muy temprana. Esperamos que este curso virtual "En familia", sea un tiempo en el que padres y madres tomen conciencia de la amplia capacidad de influencia que tienen sobre sus hijos-as, y de todos los recursos que pueden poner en marcha para la prevención de conductas de riesgo social.
Queremos animarte a conseguir estos objetivos y, en nuestro nombre y, si nos lo permites, en el de tus hijos, agradecerte el tiempo que vas a dedicar a ser más capaz de ayudarles a desarrollarse como personas.


La Conselleria de Sanitat de la Generalitat, en el seu afany de dotar a les famílies d'instruments que facilitin la seva labor de prevenció de conductes de risc, està desenvolupant el “CURS VIRTUAL PER A PARES I MARES:”EN FAMÍLIA”, en col•laboració amb la Fundació d'Ajuda contra la Drogoadicció (FAD).
En el curs trobaràs instruments per a enfortir el teu paper com pare o mare en l'educació dels teus fills davant situacions de risc, com les dels consums de drogues.
En concret, el Programa “En Família” t'oferix possibilitats per a, entre altres coses:
 •  Millorar la comunicació dintre de la família: com fer una crítica, com escoltar, com ensenyar a dir “no”,...
 • Augmentar la qualitat de la vida afectiva de la teva família: com incrementar l'autoestima dels teus fills, com expressar afecte i rebre'l,...
 • Com posar límits als teus fills: la influència en el desenvolupament dels teus fills i en el clima familiar de saber posar normes i també de saber fer-les complir.
 • El teu oci i el teu temps lliure com espais per a educar als teus fills.
 • Com entendre’ls i relacionar-nos amb ells tenint en compte el seu moment de desenvolupament.
 • Com i quan parlar-los de drogues, com afrontar situacions de consum inicials si es produïxen.
Partim del convenciment que prevenir a la família és una cosa natural, és a dir, possible de realitzar dia a dia, de forma senzilla i constant, des d'una edat molt primerenca. Esperem que aquest curs virtual "En família", sigui un temps en el qual pares i mares prenguin consciència de l'àmplia capacitat d'influència que tenen sobre els seus fills-es, i de tots els recursos que poden engegar per a la prevenció de conductes de risc social.
Volem animar-te a aconseguir aquests objectius i, en el nostre nom i, si ens ho permets, en el dels teus fills, agrair-te el temps que vas a dedicar a ser més capaç d'ajudar-los a desenvolupar-se com persones.

lunes, 2 de septiembre de 2013

Calendari i el procediment d’admissió de l’alumnat a les ensenyances d’Educació Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional en centres públics i centres privats concertats no universitaris per al curs 2013-2014. 


http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/15/pdf/2013_3572.pdfAixí és, les vacances han estat molt bé, però , ja hem de tornar a l’escola i cal preparar-se un poc, per a que la tornada siga un èxit.

    Alguns consells:

P CANVI D’HORARI: Ara toca matinar, així que una setmana abans proposa’t gitar-te més prompte i posa el despertador cada dia acostan-te a l’hora que t’hauràs d’alçar en els dies de col·legi.  Voràs com no et costa tant quan arribe el moment, estaràs ja adaptat.
            Quant convé dormir?
- fins als 5 anys : entre 11 i 13 hores.
- en Primària: entre 10 i 11 hores.
- els adolescents: unes 9 hores.

P MATERIAL: Organitza’t tot el material que et farà falta: llibres, llibretes, bolígrafs, agenda, etc. Pots fer-te un llistat .

P MENJAR BÉ: Menja variat, no oblides la fruita i la verdura. Molt important és el desdejuni, et donarà energia tot el matí.

P MOVIMENT: Cal que practiques algún esport adequat a la teua edat. És bo per a soltar tensions, per a millorar la salut, per a aprendre disciplina, …

P PUNTUALITAT: Arribar puntual a classe és molt important, crees un hàbit positiu i a més no et perds temps de les assignatures ni molestes a la resta de companys i professors.

PMENYS TELE I ORDINADOR: Marca’t un temps per a vore la tele o utilitzar l’ordinador, temps no superior a mitja hora seguida.

P DISFRUTA I APROFITA: Disfruta del que aprens, dels moments amb els companys i aprofita el temps en l’escola, és una inversió en el teu futur, on tu seràs el protagonista.


jueves, 6 de junio de 2013

CALENDARI D’ESCOLARITZACIÓ. PROCÉS ORDINARI – VALÈNCIA . CURS : 2013-2014


BATXILLERAT.

Presentació de sol·licituds : 27 de maig al 03 de juny.

Llistes provisionals : 17 de juliol.

Llistes definitives : 22 de juliol.

Matrícula : 24 al 30 de juliol.


CFGM i CFGS.

Presentació de sol·licituds : 3  al 17 de juny.

Llistes provisionals : 03 de juliol.

Llistes definitives : 15 de juliol.

Matrícula : 19 al 26 de juliol.Presentació de sol·licituds : 02 al 05 de juliol.

Llistes provisionals : 18 de juliol.

Llistes definitives : 22 de juliol.

Matrícula : 25 al 26 de juliol.


lunes, 8 de abril de 2013


PROVES D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR.

RESOLUCIÓ de 26 de març de 2013, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de Formació Professional. [2013/3230]

(DOCV núm. 6997 de 05.04.2013) Ref. Base de dades 003218/2013 

PER ACCEDIR A LA PÀGINA DEL DOCV, CLIQUEU ACÍ 

 Recordeu que per a presentar-se a aquestes proves,cal que es complisca les condicions següents:

– Proves de grau mitjà: tindre 17 anys d’edat o complir-los durant l’any 2013.

– Proves de grau superior: tindre 19 anys d’edat o complir-los
durant l’any 2013. Per als que acrediten haver superat un cicle formatiu
de grau mitjà i desitgen accedir a un cicle formatiu de grau superior de
la mateixa família professional o d’una família o cicle relacionat amb el
cicle de grau mitjà superat, el requisit d’edat per a la realització de les
proves serà de 18 anys d’edat o complir-los durant l’any 2013.
Inscripcions:
Del 26 d'abril al 10 de maig.
Més informació al Departament d'Orientació. 

martes, 2 de abril de 2013

PRINCIPIS BÀSICS PER A MOTIVAR POSITIVAMENT.


 • Professors optimistes reforcen positivament el treball a classe.
 • Dominar el propi cos a voluntat, descobreix un potencial increïble: la veu, la postura, la gestualitat, la mirada, el moviment...
 • Ser i semblar disponibles, disminueix la distància alumne-professor i facilita l'aprenentatge.
 • Dominar qualsevol situació d'aprenentatge és premisa incondicional abans d'endinsar-nos-hi.
 • Abans de muntar una sessió d'oralitat, s'ha de planificar conscientment.
 • L'ordre d'una classe no depén del silenci dels alumnes.
 • En la variació i en la creació de dissonàncies, es basen bona part de les estratègies per conquerir o reconquerir l'atenció perduda, i per crear una atmòsfera d'expectació que mantingui l'interés fins al final.
 • L'èxit és més incentivador que el fracàs.
 • Manifestar, reconèixer i aplicar els progressos obtinguts pels alumnes accentua el seu interés a continuar el seu procés d'aprenentatge.
 • Referir-nos als alumnes pel seu nom ens hi acosta des del primer moment.
 • Aconseguir un bon ambient alumnes-alumnes i alumnes-professor incentiva positivament a formar part del grup-classe, i per tant, a treballar a gust.
 • Riure és sa, provocar somriures i rialles és una bona teràpia docent.
 • Els alumnes són persones abans que res. Els seus sentiments estan per davant de tot.
 • Els professors som mestres abans que res. L'interés pels nostres alumnes està per davant de tot.
 • Cap d'aquests principis no és paraula de Déu. Només la professionalitat i sensibilitat de cada ensenyant, establirà l'ordre de prioritats en la determinació dels principis del codi deontològic adient a ell mateix i als seus alumnes.
                                                       Segons Carme Monegal. Ed. L'Alber.


PROVES CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ. JUNTA QUALIFICADORA.

RESOLUCIÓ de 14 de març de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats oficials administratius de coneixements de valencià i es nomenen les comissions examinadores. [2013/2876]

(DOCV núm. 6993 de 28.03.2013)


lunes, 28 de enero de 2013

LOS NIÑOS Y LA LECTURA.
NUESTROS HIJOS TIENEN QUE LEER MUCHO MÁS.
Desde la escuela, siempre se ha hecho hincapié en la importancia de que los niños lean, que les guste leer y que se cree un ambiente idóneo para ello.
Con este extracto, de un artículo muy interesante, de la profesora de Ciencias de la Educación de la UB Ana Díaz-Plaja Taboada ( Extraído de www.solohijos.com) , quiero que hagamos una reflexión sobre este tema.
“ La animación a la lectura difícilmente se consigue por imposición. Se obtiene a través de un tratamiento positivo, obrando indirectamente para que se cree un clima favorable a la lectura. Hay quien dice que la afición de leer actúa por contagio: por contagio de unas actitudes, de un ambiente o de una oferta creada en su entorno para que se desarrolle este beneficioso "virus". Muchas veces las aficiones y los gustos están más ligados a la afectividad que a la efectividad. Más próximo a la persuasión que de la obligación. Se trata de conseguir que el hábito nazca de los propios niños, de crear las condiciones favorables para que surja de ellos el deseo de leer, y de seguir leyendo. 
He aquí unas cuantas líneas de actuación interesantes:
 • La primera: Crear en casa un ambiente de lectura. Ver al padre o a la madre con un libro o un periódico en las manos se convierte en una referencia importante del propio comportamiento. Supone además que en la familia hay ratos dedicados a la lectura a los que los hijos se pueden sumar.

 • La segunda: Hablar sobre libros. Oír cómo se comenta el interés -o incluso el aburrimiento, por qué no- que suscita la novela que tienes entre manos prolonga la actividad lectora; se crea una transmisión de saberes y de comunicación muy importante para cimentar el gusto lector.

 • La tercera: Leer los libros apropiados para tu hijo. Acercarse a la inmensa oferta actual de libros infantiles y compartirlos con los hijos va a suponer para muchos padres el descubrimiento de una literatura rica y variada, que proporciona momentos de conversación e intercambio con los niños.
 • La cuarta: Buscar entre esta oferta temas que conecten con sus aficiones. Hay libros infantiles sobre muchos campos y dirigidos a mentalidades y edades muy variadas. No hay duda de que sobre lo que le gusta a tu hijo hay también títulos interesantes que le pueden atrapar.

 • La quinta: Convertir la tele en una aliada, no en un enemigo. Si la pequeña pantalla es lo que realmente le engancha, hay que fijarse en sus programas y películas preferidos y tratar de buscar libros relacionados con su pasión. Tenemos ya garantizado un mínimo de interés.

 • La sexta: Conocer la biblioteca pública del barrio. Los fondos de la sección infantil y juvenil de las bibliotecas públicas ofrecen muchos más libros de los que se puedan comprar en casa. Suelen celebrarse además actividades de animación a la lectura y encuentros con otros lectores.

 • La séptima: Incluir en las salidas de compras una vuelta por una buena librería. Aunque no se compre nada, es bueno ver las novedades que han aparecido, o qué hay sobre un autor o un tema que le interesó.

 • La octava: Tratar de averiguar qué tipo de lector es nuestro hijo y respetar sus ritmos. Hay lectores compulsivos, que no paran hasta que hayan terminado el libro. Los hay, en cambio, calmosos. Hay lectores a quienes les gusta releer el mismo libro y los hay ávidos de novedades. Los hay noctámbulos y diurnos. Darle un margen a su manera de leer contribuye a consolidar el hábito.

 • La novena: No empeñarse en que le guste lo mismo que a sus padres. Hay que recordar que se está forjando su gusto por la lectura, no el de papá y mamá. Y hay que saber esperar para dar los libros adecuados en el momento oportuno.
Para terminar, el consejo más importante: no hay que impacientarse si vemos que estas estrategias no funcionan a la primera. Justamente porque actúan de manera indirecta, cuesta a veces que arraiguen desde el primer momento. A base de tantear, de descubrir sus aficiones y sus inquietudes se puede ir marcando la línea por la que desarrollar este hábito de manera efectiva, y, sobre todo, afectiva.”


¿Somos una familia comprometida con la lectura?

Encuesta sobre los hábitos de lectura.UNA FAMILIA LECTORA
NO
1
Anima a la lectura incluso antes de que su hija/o aprenda a leer.2
Cuenta cuentos a sus hijos/as, les recita rimas y poesías y se las lee en voz alta.3
Da ejemplo leyendo libros, revistas, periódicos y transmite a sus hijas/os conductas lectoras.4
Acompaña a sus hijos/as a visitar exposiciones. Asiste a funciones de títeres o teatro y a otros espectáculos culturales para ir afinando la sensibilidad y la imaginación de sus pequeños.5
Comparte y comenta las lecturas de sus hijas/os.6
Acompaña a sus hijos/as a los lugares donde están los libros –librerías y bibliotecas- para mirarlos y seleccionarlos juntos y les anima a acudir a la biblioteca .7
Fomenta y cuida la biblioteca familiar o personal y destina en su casa un espacio adecuado para ella.8
Aprecia y lee, con sus hijos/as las publicaciones que se hacen en el colegio.


9
Comprende que la compra de un libro no es algo excepcional y que en las fechas señaladas como cumpleaños, reyes, etc. No debe faltar.10
No está obsesionado con que sus hijas/os lean por encima de todas las cosas y comparte con ellos programas de televisión, películas de vídeo, juegos virtuales, etc.
Ahora cuenta todos los “Sí”
Total:
Si habéis tenido más de 5 respuestas afirmativas seguid así.
Si habéis tenido menos de 5 respuestas afirmativas intentad cumplir alguna de nuestras
recomendaciones. Suerte.
Fuente: Seminario de Bibliotecas Escolares del Colegio Público “San Francisco Javier” de Elizondo. Materiales de la colección
Blitz. Ratón de Biblioteca del Gobierno de Navarra, 2002.


QUÉ PODEMOS SUGERIR PARA LEER?
Aquí algunas pautas para seleccionar materiales adecuados según edades.
ETAPA MATERNAL:  Imágenes rítmicas, muy coloridas, reiteraciones de hechos que faciliten la identificación de situaciones y personajes conocidos, juegos creativos, resolución de situaciones problemáticas…
ETAPA INFANTIL:  (desde 4 años) A los anteriores podemos agregar libros que permitan explorar o profundizar la elemental noción de los niños acerca de personas, hechos y cosas diversas. 
1ra ETAPA ESCOLAR (desde los 6 años):   Juegos de opuestos, dramatizaciones, juegos basados en situaciones reales, libros de viajes, de altruismo, de aventuras, crónicas y testimonios de fácil comprensión…
2da ETAPA ESCOLAR (desde los 9 años):  Historias de animales, biografías de grandes hombres, libros de viajes, de altruismo, de aventuras, crónicas y testimonios de fácil comprensión…
SECUNDARIA (desde los 12 años)  Viajes de aventuras, descubrimientos, poemas de amor, situaciones de enfrentamiento que llegan a resolverse, trozos o  historias que ayuden a la comprensión de hechos reales de cambiar y crecer, historias de contenidos afectivos, de valores…
(Fuente consultada:   Boletín ALIJA)