lunes, 18 de mayo de 2015

Formació professional bàsicaDPT. D’ORIENTACIÓ INFORMA.
  FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA ( FPB)
                Requisits:
  • Alumnes que tenen 16 anys, o cumplir-los durant l’any natural en curs, i no superar els 17 anys en el momento de l’accés o durant l’any natural en curs.
  • Haver cursat el tercer d’ESO, o excepcionalment, haver cursat el segon curs.
  •  Estar proposat per l’equip educatiu per a la incorporació a un cicle de FPB, la qual cosa quedarà reflectida en el consell orientador.

Estructura i títol:
Tenen una durada de dos cursos i si els superen, rebran el Títol Professional Bàsic corresponent. Aquest títol els premetrà l’accés als cicles formatius de Grau Mitjà de la Formació Professional.
Per aconseguir el títol de graduat en ESO hauran de  presentar-se a l’avaluació final de l’Educació Secundària Obligatòria, en qualsevol de les seves modalitats.

Calendari d’ escolarització:
FPB
Presentació sol·licituds
Llistes provisionals
Llistes definitives
Matrícula


21/05 – 01/06

17/06

26/06

01-06 /07

   PROGRAMES FORMATIUS de QUALIFICACIÓ BÀSICA
Requisits: Alumnat procedent d’altres centres, d’acord amb l’orde següent:
  •   Alumnat de 16 anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l’any d’inici del programa         proposat per l’equip educatiu.
  •   Alumnat de 16 anys, o més, complits fins al 31 de desembre de l’any d’inici del programa       que ho sol·licite voluntàriament.
  • Alumnat desescolaritzat: Alumnat desescolaritzat de 16 anys, o més, complits fins al 31 de  desembre de l’any d’inici del programa. Es considerarà com a alumnat desescolaritzat aquell que durant el curs immediatament anterior al de l’inici del programa no haja estat matriculat en cap centre docent cursant Educació Secundària Obligatòria.

Estructura i títol: Tenen una durada d’un curs i s’obté una certificació acadèmica de superació del programa. 
    PFQB
Presentació sol·licituds
Llistes provisionals
Llistes definitives
Matrícula


27-29/07

02/09

07/09

10-11 /09

Les so·licituds són telemàtiques. http://www.cece.gva.es/abc/admisal/val/

No hay comentarios:

Publicar un comentario